ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Novelcomm Business 50

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Upload α’ όψη ταυτότητας*
Upload β’ όψη ταυτότητας*
Upload Λογαριασμού ΔΕΚΟ
Καταστατικό / Έναρξη Taxis
(εάν πρόκειται για επιχείρηση)